volume12a page247a.07 radical | 434 | 㢴(西) fanqie先稽切[siei] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

西
Note(s):
1) 「西」旁亦同「」。「」見#4828
2) 亦作「𠔍
Variants :
𠔍
Note(s):
1) 《玉篇》「」“思奚切,烏棲,亦作栖”。
2) 《玉篇》「」“音西,鳥栖宿也,又作棲”。
3) 亦作「𣔃」、「」、「𪮄」、「
Variants :
𣔃𪮄
繁體 / 簡體「
Note(s):
亦作「𠧧」、「𠧜
Variants :
𠧧𠧜
Note(s):
《段注本》注:“鹵下曰从西省。若籒文西如此,則鹵正从籒文卤矣”。「」見#7676
繁體 / 簡體「」、「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT