volume12a page246b.01 radical | 431 | 𠃉(乚) fanqie烏轄切[øat] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠃉
Note(s):
1) “玄鳥也”又見「#7648
2) 《玉篇》作「」“於秩切,玄鳥,或作鳦”。「」見#9693
3) 《段注本》注:“本與甲乙字異。俗人恐與甲乙亂”。
4) 「𠃉」亦作「」(#9693),「」。
5) 「𠃉」爲《說文》部首,非《康熙》部首。見「」(#9693
Note(s):
1) 《玉篇》「𩾐」“於秩切,燕𩾐也,亦作乙”。「」見#9693
2) 亦作「𫚮」、「𩾐
Variants :
𫚮𩾐
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT