volume11b page245b.13 radical | 429 | fanqie甫微切[pĭwəi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “違也”又見「#885
2) 《段注本》作“韋也”;注:“韋各本作違。今正。違者,離也。韋者,相背也。自違行韋廢。盡改韋爲違”。「」見#3367
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT