volume11b page245b.06 radical | 427 | 童聲 fanqie力鍾切[lĭwoŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “馬七尺爲騋,八尺爲龍”。見「#6143
2) 《集韻》「」“盧鍾切。《說文》鱗蟲之長。春分而登天,秋分而潛淵。曰寵也。又姓。亦州名。古作𥪖、𠉒、𢅛、𠊋、㰍”。「」見#3636
3) 亦作「」、「𢅛」、「𠊋」、「𠉒」、「𢀀」、「𥫆」、「𥪢」、「𥫈」、「𥪖」、「」、「𦱉」、「𦱸」、「𥪐」、「𥪑
Variants :
𢅛𠊋𠉒𢀀𥫆𥪢𥫈𥪖𦱉𦱸𥪐𥪑
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT