volume11a page239a.04 radical | 412 | 𩕘(頻瀕) fanqie符真切[bĭĕn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𩕘
Note(s):
1) 亦見“水厓”「#7205,「#7207,「#7204,「#7207,「#7203
2) 《段注本》注:“厓今之涯字”。「」見#7434
3) 《集韻》「𩕘」“卑民切。水厓也。或从頻。古作𣴩、𩕘、𨽗”。
4) 《集韻》「」“毗賔切。《說文》水厓。人所賔附,頻蹙不前而止。古作𩕘。一曰:頻,,𢿙也。亦姓”。
5) 《玉篇》「𩔤」“毗賔切,同上(頻)”。
6) 《廣韻》「」“符真切。數也,急也,比也,《說文》作𩔤,水厓,人所賔附,𩔤蹙不前而止,又姓,《風俗通》云:漢有酒泉太守,頻暢,符眞切”。
7) 《玉篇》「」“蒲民切,《說文》本作頻,水厓也,又所賔附,頻蹙不前而止,亦同上(濱) ”。
8) 《玉篇》「」“𥙷辰切,涯也”。
9) 「𩕘」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
10) 亦作「𩕨」、「𩔤」、「𩓯」、「」、「𤄹」、「」、「」、「𣴩」、「𨽗
Variants :
𩕨𩔤𩓯𤄹𣴩𨽗
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT