volume10b page224a.12 radical | 409 | fanqie[suɑ]才規切[dzĭwe]才累切[dzĭwe] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 亦見“疑也”「#6828,“不平於心也。一曰疑也”「#8248
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
Ref: 周易:[卦56•旅(艮下離上)]䷷ 初六,旅瑣瑣,斯其所取災。象曰:旅瑣瑣,志窮災也。
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT