volume10b page216b.13 radical | 407 | 恖(思) 囟聲 fanqie息兹切[sĭə] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》作「𢙦」“䜭也”。
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「」“新兹切。《說文》容也。一曰:念也。一曰:于思多鬚皃。古作恖、𠂺、𠃼”。
4) 《玉篇》「𢙥」“息兹切,古文(思)”。
5) 亦作「𢙥」、「𢙦」、「𠂺」、「𠃼」、「𡴓」、「𢍄」、「𥥁
Variants :
𢙥𢙦𠂺𠃼𡴓𢍄𥥁
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT