volume10b page216b.10 radical | 406 | fanqie息進切[sĭĕn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》篆體作「𦥓」。
2) 《集韻》「」“思晉切。《說文》頭會,匘蓋也。象形。古作𠙷、𦞤、顖、䪿”。
3) 《玉篇》「」“先進切,說文云象人頭會腦蓋也,或作顖、𦞤”。
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 《玉篇》「䪿」“息進切,頂門 ”。
6) 《玉篇》「」“息進切,同上(䪿) ”。
7) 《廣韻》「𩕄」“息晉切。上同(囟)”。
8) 亦作「𦥓」、「𠚁」、「𩒦」、「䪿」、「𩔙」、「」、「𩕄」、「𩔨
Variants :
𦥓𠚁𩒦䪿𩔙𩕄𩔨
𦞤
Note(s):
1) 「𦞤」亦「𡋜」、「」(#2712)之異體。
2) 《玉篇》「」“先恣切,同上(𦞤)”。
3) 亦作「𦛛」、「
𠙷
Note(s):
臣鉉等曰:“「𡿺」,古囟字”。見「#8303
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT