volume10b page215a.06 radical | 399 | fanqie古郎切[kɑŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“居郎切。《說文》人頸也。一曰:咽也。或从頁,从肉。亢亦星名”。
3) 亦作「𪜠」、「𠕵」、「
Variants :
𪜠𠕵
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT