volume10b page214b.11 radical | 397 | 㚔(𠂷𡴘幸) fanqie尼輒切[nĭɛp] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “大聲也”又見「#1586
2) 《段注本》作「󰄁」“从大。从󰄝”。
3) 《集韻》「」“昵輙切。《說文》所以驚人也。一曰大聲也。一曰俗語以盜不止爲㚔。隷作幸”。
4) 《玉篇》「」“女渉切,盜不止也所以驚人也一曰大声也,𫝆作幸”。
5) 「」亦見「𡴘#6590
6) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
7) 亦作「󰄁」、「𢆎
Variants :
󰄁𢆎
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT