volume10b page213b.14 radical | 391 | fanqie阻力切[ʧĭək] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》注:“人部曰。傾者,夨也。夨象頭傾”。「」見#5030
2) 《玉篇》「」“壯力切,傾頭也,𫝆並作側𡗛”。「」見#5031
3) 《集韻》「𡗛」“札色切。《說文》傾頭也。从大,象形”。
4) 亦見「#5645,「𡔢#6585,「𩓕#5644,「#6586
5) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
6) 亦作「𡗛
Variants :
𡗛
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT