volume10b page213b.12 radical | 390 | 𡗕(亦) fanqie羊益切[jĭɛk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡗕
Note(s):
1) “一曰臂下也”又見「#8053
2) 《說文》不錄「」字。
3) 《段注本》注:“《玉篇》今作掖。按:手部掖者,以手持人臂投地也。一曰臂下也”。「」見#8053
4) 《玉篇》「」“以石切,臂也,胳也,𫝆作掖,此亦象兩臂也,又再也”。「」見#8053
5) 亦作「𠅃」、「𢂯」、「𡖋」、「𥩖」。「𠅃」亦「」(#5230)之異體
Variants :
𠅃𢂯𡖋𥩖
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT