volume10b page212b.01 radical | 385 | 囪(囱) fanqie楚江切[ʧʰɔŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“初江切。《說文》在牆曰牖,在屋曰囪。或作窗、牎、䆫。古作𡆧。俗作窓,非是”。「」見#4627
3) 亦作「󰅜」、「𠂨
Variants :
󰅜𠂨
繁體 / 簡體「」「
Note(s):
1) 「」同「」(#4627),見段注本「」字。
2) 亦作「𤗄
Variants :
𤗄
𡆧
Note(s):
亦作「𡆪」、「
Variants :
𡆪
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT