volume10a page207b.01 radical | 382 | 肰聲 fanqie如延切[nʑĭɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𤟙𤉷󰊠
Note(s):
1) “燒也”又見「#6390
2) 《說文》不錄「」字。
3) 《集韻》「」“如延切。《說文》燒也。一曰:如也。又姓。古作𤓉。通作䕼。俗作燃,非是“。
4) 《廣韻》、《玉篇》「」“俗然字”。
5) 亦作「
Variants :
Note(s):
1) 此字重出,見#474
2) 《段注本》注:“徐鉉等曰:艸部有此字。此重出。與火部無涉也。按:篆當作𤓉。或古本作𧆋。轉寫奪火耳”。
3) 亦作「」、「𤓉」、「𧆋」、「𤓌
Variants :
𤓉𧆋𤓌
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT