volume10a page207a.04 radical | 380 | 㠯聲 fanqie奴登切[nəŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“奴登切。《說文》熊屬。足似鹿。能獸堅中,故稱賢能;而彊壯,稱賢{能}傑也。或作𦝕、耐”。「」見#6046
3) 《玉篇》「」“乃多、奴來二切,俗態,蟞属”。一說:俗能字。「」見#6799
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「𫧇」、「」、「𦝕
Variants :
𫧇𦝕
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT