volume10a page203a.13 radical | 373 | fanqie倉胡切[tsʰu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》注:“今人槩用粗。粗行而麤廢矣”。「」見#4462
2) 《玉篇》「」“在古、此胡二切,麤大也”。「」見#4462。。
3) 《集韻》「」“聦徂切。《說文》行超逺也。从三鹿。篆从土。或作麆。俗作麄、麁,非是”。
4) 《玉篇》「」“七胡切,不精也。踈也。大也,或作麁”。
5) 《玉篇》「𪋙」“七胡切,同上(麤)”。
6) 《玉篇》「」“子胡切,踈也,本作麤”。
7) 《玉篇》「𤿚」“千胡切,皸𤿚,𫝆作麁”。
8) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
9) 亦作「𪋙」、「𡔘」、「𡔙」、「𪋵」、「」、「𪋨」、「」、「𤿚
Variants :
𪋙𡔘𡔙𪋵𪋨𤿚
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT