volume10a page199a.01 radical | 370 | fanqie莫下切[ma] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “怒也”又見「𢖫#6849,「#6845,「#2031。亦見“怒皃”「#8263
2) 亦作「𫠉」、「𩡬
Variants :
𫠉𩡬
繁體 / 簡體「
𢒠
Note(s):
《段注本》注:“說文各本籒文古文皆作𢒠。無別。據玉篇古文作𢒠,籒文作𢒗”
𢒗
Note(s):
1) 《段注本》注:“《說文》各本籒文古文皆作𢒠。無別。據《玉篇》古文作𢒠,籒文作𢒗”。
2) 《玉篇》「𢒗」“莫把切,籕文(馬) ”。
3) 亦作「𢒧
Variants :
𢒧
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT