volume09b page198b.07 radical | 369 | 𤉢(象) fanqie徐兩切[zĭaŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𧰼
Note(s):
1) 《段注本》注:“古書多假象爲像”。「」見#5157
2) 《集韻》「」“似兩切。《說文》長𦤓牙,南越大獸,三秊一乳,象耳牙四足之形。一曰:岡象,水神。一曰:南蠻號。古作𤉢”。
3) 《玉篇》「」“似養切,獸中最大也,象胥官名也,亦与像同”。「」見#5157
4) 《玉篇》「𤉢」“似養切,古文象”。
5) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
6) 亦作「𤉢」、「𤊱
Variants :
𤉢𤊱
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT