volume09b page198b.05 radical | 367 | 𧰽(𤉡) fanqie徐姊切[zi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𤉡
Note(s):
1) 《集韻》「𤉡」“序姊切。獸名。《說文》如野牛而靑。象形。與禽、离頭同。一說:雌犀也。古作兕、𧰽。或作𠒃、雉”。「」見#2280
2) 《玉篇》「𧰽」“徐姊切,同上(兕)”。
3) 亦作「𧰽」、「𧱃」、「𧣶」、「𧤄
Variants :
𧰽𧱃𧣶𧤄
𠒅
Note(s):
1) 《段注本》“隸作𠒊”。
2) 《廣韻》「𠒃」“徐姊切。俗(兕)”。
3) 「𧰽」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「𠙃」、「𠒊」、「𠒃
{*} 根據:饒炯《部首訂》
Variants :
𠙃𠒊𠒃
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT