volume01b page025a.09 radical | 12 | 䝿聲 fanqie求位切[gwi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𧂟
Note(s):
1) 《集韻》「」“求位切。《說文》艸𠾖也。古象形。引《論語》“荷㬰而過孔氏之門”。或作䕚”。
2) 亦作「」、「𧷩」、「𧂠
Variants :
𧷩𧂠
繁體 / 簡體「
Note(s):
1) 「」重出,見#9755
2) 亦作「𤆂
Ref: 論語:[憲問第十四39(42)]子擊磬於衛。有荷蕢而過孔氏之門者,曰:「有心哉,擊磬乎!」
Variants :
𤆂
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT