volume09b page196b.02 radical | 361 | fanqie如之切[nʑĭə] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。
2) 《段注本》作“須也。象形”;注:“各本作頰毛也,象毛之形。今正”。
3) 《玉篇》「」“人之切,語助也,乃也,能也,又頰之毛曰而,𫝆作髵”。
4) 《廣韻》「」“如之切。須也,髬髵也”
Ref: 周禮:[冬官考工記(梓人爲筍虛)]凡攫閷援簭之類•必深其爪出其目作其鱗之而•深其爪•出其目•作其鱗之而•則於視必撥爾而怒
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT