volume01a page007a.06 radical | 2 | 丄(𠄞上) fanqie時掌切[ʑĭaŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠄞
Note(s):
1) 《段注本》篆體作「𠄞」。
2) 「𠄞」(shàng);「𠄟」(xià)見#9;「」(èr)見#8968
3) “高也”又見「#6717,「#9587,「#4968,「#5753,「#9119,「𡺲#5846,「#5889,「#5818,「#5200。亦見“長也。高也”「#5435,“陮隗,高也”「#9585,“𩕀顤,高也”「𩕀#5608,“大高也”「#5871。亦見“高皃”「𣓗#3580
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT