volume09b page194b.01 radical | 356 | fanqie魚爲切[ŋĭwe] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰄋󰄊
Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“虞爲切。《說文》在髙而懼也。古从人在山上”。
3) 《玉篇》「𡵁」“五虧切,在髙山上,𫝆作危”。
4) 《玉篇》「𡴸」“五虧切,同上(𡵁)”。
5) 亦作「𡵁」、「𡴲」、「𡴸」、「󰄌」、「󰄍
Variants :
𡵁𡴲𡴸󰄌󰄍
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT