volume09a page188b.02 radical | 346 | fanqie居偉切[kĭwəi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “鬼俗也。《淮南傳》曰:吳人鬼,越人𩴪”。見「𩴆#5801
2) 《段注本》「𩴆」字注;“《淮南傳》謂:鴻烈也。吳今鴻烈作荆。《列子》說:此事亦作楚。疑荆字是“。見「𩴆」見#5801
3) 亦作「𢇼」、「𢧩」、「𩲞」、「𩳉」、「𩳹」、「𩴿」、「𣆠」、「𤱲
Variants :
𢇼𢧩𩲞𩳉𩳹𩴿𣆠𤱲
𩲚𩲡
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT