volume09a page188a.13 radical | 345 | fanqie己力切[kĭək] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》作“从勹口”。
2) 「」(#636)亦「」之異體。
3) 《玉篇》「」“居力切,急也,自急敕也,亦作亟”。「」見#8969
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「𦯃」。「𦯃」亦「」(#8969)」之異體
Variants :
𦯃
𠷜𦰶
Note(s):
1) 《集韻》「」“訖力切。自急敕也。从羊省,从包。从口,口猶愼言也。古作𦲆”。「」見#636
2) 亦作「𦰶」、「𦲆
Variants :
𦰶𦲆
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT