volume09a page186b.05 radical | 335 | fanqie胡口切[ɣəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」(hòu)。「𥐖」(shí),「」(#5980)之異體。
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《段注本》注:“經傳多假后爲後。此謂后卽後之假借”。
4) 亦作「𠮮」。「𠮮」亦「𠯑」(#941)之異體
Variants :
𠮮
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT