volume09a page184b.06 radical | 330 | fanqie相俞切[sĭu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “俗書从水”「」見#7374
2) 《段注本》作“頤下毛也”;注:“各本譌作面毛也。三字今正…須在頤下,頾在口上,䫇在頰,其名分別有定。《釋名》亦曰:口上曰髭,扣下曰承漿,頤下曰鬚,在頰耳旁曰髥,與許說合”。「」見#5679。「」見#5680。「」見#5680
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 《集韻》「」“將支切。《說文》口上須也。或作髭。亦省”。
5) 《廣韻》「」“相俞切。俗(須)”。
6) 亦作「」、「
Variants :
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT