volume09a page184a.07 radical | 325 | 𦣻 fanqie書九切[ɕĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𦣻
Note(s):
1) “古文𦣻也”,見「𩠐」見#5673。。
2) “頭也”又見「#5572
3) 《段注本》注:“自古文𩠐行而𦣻廢矣”。「𩠐」見#5673
4) 《集韻》「𦣻」“始九切。《說文》頭也。古文作𩠐。巛象髪,謂之鬊,鬊卽巛也。或作首”。「𩠐」見#5673
5) 「𦣻」亦「」(#2223)之異體。
6) 《集韻》「」“博陌切。《說文》十十也。从一、白。𢿙,十百爲一貫。相章也。亦姓。古从自“。「」見#2223
7) 「𦣻」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT