volume01b page024a.01 radical | 12 | fanqie側詞切[ʧĭə] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《玉篇》「𦸜」“同蔍,又側吏切,輻入轂也”。
2) 《廣韻》「𦸜」“側持切。{本作𦸜今正},亦同(葘)”。
3) 《廣韻》「𦸜」“祖才切。{本作𦸜今正},上同(𡿧),亦作葘,見經典”。「𡿧」見#7450
4) 亦作「𧀗」、「𦵰」、「𦸜」、「𥲞
Ref: 周易:[卦25•无妄(震下乾上)]䷘ 六二,不耕穫,不菑畬,則利有攸往。
Variants :
𧀗𦵰𦸜𥲞
甾
Note(s):
1) 「」重出,見「𠙹」(#8404)。
2) 《玉篇》「」“側持切,𫝆文𠙹”。「𠙹」見#8404
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT