volume08b page181a.02 radical | 323 | 㒫(旡) fanqie居未切[kĭwəi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《集韻》「」“居氣切。《說文》㱃食气屰不得息曰㒫。从反欠。古作𠑸",
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
𠘸𠑸
Note(s):
1) 「」(),「」(zēn)見#5438
2) 按:篆文中兂同旡。「」見##5438
3) 《段注本》注:“今𥻳<>(㒫)作兂。从古文而小誤也”。
4) 《集韻》「」“古作𠑸”。
5) 亦作「𠑶」、「𨀶」。「𠑶」亦「」(#8373)之異體
Variants :
𠑶𨀶
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT