volume08b page180b.12 radical | 322 | fanqie叙連切[zĭɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》注:“俗作「」。郭注《爾雅》作「」”。「」見#925
2) 《玉篇》「」“徐仙切,《說文》慕欲口液也,亦作涎𣵿”。
3) 《集韻》「」“徐連切。《說文》慕欲口液也。或作𣶚、涎、𣶛、㵪”。
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 《廣韻》「」“夕連切。上同(㳄)”。
6) 亦作「」、「」、「𨺘
Variants :
𨺘
󰃲𣶚
Note(s):
1) 《玉篇》「𣵿」“似連切,同上(涎),亦作㳄”。
2) 亦作「𣵿」、「𣶜」、「𣹺」、「𣳧」、「」、「𣵤
Variants :
𣵿𣶜𣹺𣳧𣵤
𣶙𣶛
Note(s):
亦作「𣷜
Variants :
𣷜
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT