volume08b page177b.01 radical | 317 | fanqie他谷切[tʰuk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

禿
Note(s):
1) “無髮也”又見「𩓽#5642
2) 《玉篇》「」“吐木切,無髮也,从几上象禾黍之形 ”。
3) 《集韻》、《廣韻》、《玉篇》「𣬜」“籕文秃字”
4) 「禿」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「𣬜
{*} 根據:《段注本》
Variants :
𣬜
繁體 / 簡體「禿」「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT