volume08a page169a.08 radical | 293 | 丠(丘) fanqie去鳩切[kʰĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《玉篇》「」“去留切,同上(丠)”。
3) 《玉篇》「」“去留切,同上(丠)”。
4) 亦作「」、「𠀌」、「𠀉」、「𠀈」、「
Variants :
𠀌𠀉𠀈
Note(s):
1) 《集韻》「」“袪尤切。古作㘳。或作丘、𡊣。亦書作坵”。「」亦「」(#9041)之異體。
2) 亦作「𤤘」、「𠤢」、「𡊣」、「
Variants :
𤤘𠤢𡊣
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT