volume07b page156b.13 radical | 277 | fanqie莫報切[mɑu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》注:“冃卽今之帽字也”。
2) 《集韻》「」“莫報切。《說文》小兒蠻夷頭衣也。从冖、二,其飾也。或作𧛕。亦从巾”。
3) 《玉篇》「」“莫到切,頭巾”。
4) 《玉篇》「𧛕」“亡報切,小兒頭衣,本作冃”。
5) 「」、「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
6) 「」部首亦「」(#4170)、「」(#3027)部首之異體。
7) 亦作「」、「」、「𧛕
Variants :
𧛕
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT