volume07b page156b.05 radical | 275 | 𠘨(冖) fanqie莫狄切[miek] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」(),「𠘨」(shū)見#1970
2) 《說文》不錄「」字。
3) “覆也”又見「#4782,「#3395,「#4828,「#5779,「#1912,「#4562,「#4875,「#4821,「𦯈#609,「#3165,「#6567。亦見“自關以東謂取曰揜。一曰覆也”「#7872,“覆蓋也”「#3143
4) 《廣韻》、《玉篇》作「」;「」(jiōng)見#3307
5) 《玉篇》「冂{⺇}」“亡狄切,覆也,以巾覆物,𫝆爲幂”。
6) 亦作「」、「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT