volume07b page149b.01 radical | 265 | fanqie多官切[tuɑn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》注:“古發端字作此。今則端行而耑廢”。
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《玉篇》「」“丁丸切,《說文》物初生之題上象生形下象生根,《廣雅》云:末也,小也,𫝆爲端”。「」見#6647
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT