volume07b page149a.10 radical | 264 | fanqie式竹切[ɕĭuk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》注:“今字作菽”。
2) 《集韻》「」“式竹切。《說文》豆也。象尗豆生之形也。或作菽”。
3) 《玉篇》「」“升六切,豆名也,亦作尗”。
4) 《廣韻》「」“式竹切。上同(尗)”。
5) 《玉篇》「」“書六切,同上(尗),又叔伯也”。「」見#1916
6) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
7) 亦作「」、「𦯂」、「𦭊
Variants :
𦯂𦭊
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT