volume07b page149a.03 radical | 262 | 𣏟 fanqie匹卦切[pʰai] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𣑼𣏟
Note(s):
1) 「𣏟」(pài),「」(lín#3830
2) 《段注本》作“萉之總名也”:注:“各本萉作葩。字之誤也。今正”。
3) 《段注本》注:“𣏟、麻古葢同字”。「」見#4512
4) 《玉篇》「𣑼」“匹賣切,葩之緫名,𫝆作𣏟,亦與麻同。「」見#4512
5) 《玉篇》「𣎵」作「」。「𣑼」作「󰂀」、「󰂁」。
6) 「𣑼」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
7) 亦作「󰂀」、「󰂁
{*} 根據:《段注本》
Variants :
󰂀󰂁
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT