volume07a page142a.12 radical | 242 | 𡖈(𡖇多) fanqie得何切[tɑ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡖈多
Note(s):
1) “重也”又見「𠣾#5784,「#9529,「#6693
2) “齊謂多爲夥”。「」見#4318
3) 《集韻》「」“當何切。《說文》重也。从重夕。夕者,相繹也,故爲多。重夕爲多,重日爲疉。古作𡖈。或書作𡖇”。
4) 《玉篇》「」“胡果切,楚人謂多也”。「」見#4318
5) 「𡖈」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
6) 亦作「𢑑」、「」、「𡖩」、「𢑰」、「𡏗」、「𠀰
Variants :
𢑑𡖩𢑰𡏗𠀰
𡖇
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT