volume07a page140a.04 radical | 232 | fanqie得案切[tɑn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “明也”又見「#2083,「#4181,「#4180,「#4179,「#3598,「#4238,「#4244,「#4182,「#4245,「#4242,「#4243,「#4295,「#6461,「#6462,「#6463,「#6477,「#6464,「#4249。亦見“昭晣,明也”「#4177,“抴也。明也”「𠂆#8322,“高、明也”「#9575,“日旦出皃。一曰明也”「#4183
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 亦作「𣅂」、「」。又作「」。「」見#9424
Variants :
𣅂
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT