volume06b page128a.09 radical | 221 | 𥠻(稽) fanqie古兮切[kiei] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𥠻󰁠𥡴
Note(s):
1) 「𥠻」从𥝌,俗从禾。
2) 賈侍中說:稽、𥢔、𥢑三字皆木名。見「𥢑#3875
3) 《集韻》「𥡞」“堅奚切。《說文》留止也。古作𩠜”。「𩠜」見#5674
4) 《集韻》「𥡞」“遣禮切。《說文》下首也。或作稽”。見「𩠜#5674
5) 《玉篇》「」“苦禮切,首至地,𫝆作稽”。「」見#5674
6) 《玉篇》「」“古奚切,𫝆作稽”。
7) 「𥠻」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
8) 亦作「󰁴」、「𥡳」、「𥡞」、「𥟵」、「𥞞」、「𩠥」、「𩠦」。「𩠥」、「𩠦」亦「𩠜」(#5674)之異體
Variants :
󰁴𥡳𥡞𥟵𥞞𩠥𩠦
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT