volume06b page128a.04 radical | 219 | 𦾓(華) fanqie戶瓜切[ɣwa] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𦾓𦻏
Note(s):
1) “榮也”又見「#3522
2) “宋衞之間謂華僷僷”。「」見#4954
3) 《段注本「𠌶」字注:“此與下文𦾓音義皆同”。「𠌶」見#3866
4) 《玉篇》「𦾓」“胡瓜切,同上(蕐),榮皃,又呼瓜切”。
5) 《玉篇》「」“胡瓜切,榮也,華夏也,𫝆作華”。
6) 《玉篇》「」“呼瓜切,𫝆爲華荂字”。
7) 《廣韻》「」“呼瓜切。俗(華),今通用”。
8) 「𦾓」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
9) 亦作「𡾀」、「」、「𠫫」、「𦮴」、「𦰗」、「𦶎」、「𫈐
Variants :
𡾀𠫫𦮴𦰗𦶎𫈐
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT