volume05b page114a.07 radical | 204 | fanqie舉友切[kĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」(jiǔ)爲「」之異體。「𠃔」(yǔn)爲「」(#5433)之異體。
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 亦作「
Ref: 周禮:*[冬官考工記(廬人爲廬器)]灸諸牆•以眡其橈之均也•
{*} 根據:《段注本》
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT