volume05b page113a.04 radical | 200 | 䑞(舜) 舛聲 fanqie舒閏切[ɕĭuĕn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《集韻》「」“輸閏切。《說文》艸也。楚謂之葍,秦謂之藑。蔓地連華。象形。古作𡐩。隷作舜。或作俊”。「」見#4938
2) 《玉篇》「」“舒閏切,《說文》舜字”。
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「𡳈」、「𡳉
Variants :
𡳈𡳉
𡐩
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT