volume05b page112a.02 radical | 197 | fanqie莫獲切[mæk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “齊謂麥䅘也”。「」見#4385
2) 《玉篇》「」“莫革切,同上(麥)俗”。
3) 《玉篇》「𪍂」“呼谷切,麥別名”。
4) 《集韻》「」“莫獲切。俗作麦,非是”。
5) 《廣韻》「」“莫獲切。俗作麦”。
6) 亦作「
Variants :
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT