volume05b page111b.09 radical | 196 | fanqie洛哀切[lɒi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《玉篇》「」“力載切,俗來”。
2) 《集韻》「」“郎才切。古从彳,从辵,从走”。
3) 《玉篇》「」“力哀切,就也還也,𫝆作來。又力代切,勞也。
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「」、「」、「」、「」、「𧼛
Ref: 詩經:[周頌•清廟之什(思文)]貽我來牟,帝命率育,無此疆爾界。
Variants :
𧼛
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT