volume05b page111b.07 radical | 195 | 𠾂(𠻮嗇) fanqie所力切[ʃĭək] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠾂
Note(s):
1) 《集韻》「𠾂」“殺測切。《說文》愛瀒也。从來从㐭。來者,㐭而藏之。故田夫謂之嗇夫。古作𤲝、𤳋。隷省。亦作𠎸”。
2) 「𠾂」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 亦作「𠹫」、「𠎸」、「𢋦
Variants :
𠹫𠎸𢋦
繁體 / 簡體「
𤲷
Note(s):
1) 「𤲷」亦「」(#4356)之異體。
2) 亦作「𤲝」、「𤳋
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT