volume05b page109a.12 radical | 185 | fanqie方九切[pĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “瓦器也”又見「#3272,「𦈸#3281,「#3283,「#3282,「𦉢#3284
2) “東楚名缶曰𠙹”。「𠙹」見#8404
3) 《集韻》「」“俯九切。《說文》瓦𠾖。所以盛酒𤖅。秦人鼓之以節謌。象形。或从瓦”。
4) 《集韻》「𤭟」“扶缶切。瓦𠾖”。
5) 亦作「𦈢」、「」、「𦈪」、「𤭟
Variants :
𦈢𦈪𤭟
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT