volume05b page109a.04 radical | 183 | fanqie七岡切[tsʰɑŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》作“蒼黃取而臧之”;注:“蒼,舊作倉。今正。蒼黃者,匆遽之意。刈穫貴速也”。「」見#539
2) 《玉篇》「𢈔」“俞主切,大曰倉,小曰𢈔”。「𢈔」見#5911
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦見「𠥐#8390
5) 亦作「𫝉
Variants :
𫝉
繁體 / 簡體「
󰈂
Note(s):
1) 《段注本》注:“葢从古文巨”。「」見#3017
2) 《玉篇》「𡶍」“古文倉字”。
3) 亦作「𡶍」、「𠆳」、「」。「𡶍」亦「」(#539)之異體。「」亦「」(#3256)的簡體字
Variants :
𡶍𠆳
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT