volume05b page109a.01 radical | 182 | fanqie黃外切[ɣuɑi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “合也”又見「#5048,「#8547。亦見“笮也。一曰合也”「#5972
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 亦作「𠍗」、「𪩚
Variants :
𠍗𪩚
Note(s):
1) 《集韻》「」“黃外切。《說文》合也。从今{亼},从曾省。曾,益也。亦姓。古作𣥈、㣛、㞧、𣌭”。「𣌭」亦「」之異體,「𣥈」亦「𢁹」之異體。
2) 《玉篇》「」“胡外切,古文㑹字”。
3) 《玉篇》「𣌭」“胡外切,古文㑹”。
4) 亦作「𠃐」、「𣥈」、「」、「𣌭
Variants :
𠃐𣥈𣌭
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT